Ochrona sieci niskiego napięcia przed przepięciami


Kryteria doboru SPD (Surge Protection Device).

  • napięcie ciągłe pracy UC
  • poziom protekcji UP
  • zdolność pochłaniania energii

Podane oznaczenia typu sieci mają następujące znaczenia:

a) Pierwsza litera – wyraża zależność pomiędzy układem sieci, a potencjałem ziemi

  • T – bezpośrednie uziemienie danego punktu obwodu prądu roboczego, zazwyczaj węzła (punktu zerowego)
  • I – izolacja wszystkich przewodów pod napięciem względem ziemi lub bezpośrednie połączenie punktu układu sieci z ziemią poprzez wysoką impedancję

b) Druga litera – wyraża związek pomiędzy częściami niebędącymi pod napięciem, a potencjałem ziemi

  • N – bezpośrednie połączenie części przewodzących niebędących pod napięciem z uziemionym punktem układu sieci

  • T – bezpośrednie połączenie z ziemią części przewodzących, niebędących pod napięciem

c) Trzecia litera – jeśli występuje, określa związek pomiędzy przewodem neutralnym i przewodem ochronnym

  • C – funkcja przewodu neutralnego i ochronnego jest połączona w jednym przewodzie PEN

  • S – funkcja przewodu ochronnego jest realizowana poprzez przewód prowadzony oddzielnie od przewodu neutralnego

TN-S sieć zasilająca ma przewód zerowy połączony z przewodem uziemiającym wyłącznie przy transformatorze zasilającym

TN-C przewody zerowy i uziemiający są wspólne (PEN), a uziemienie znajduje się w transformatorze lub w jego pobliżu

TN-C-S przewód zerowy jest uziemiony w transformatorze i w innych punktach sieci

TT punkt neutralny transformatora jest uziemiony bezpośrednio a elementy niebędące pod napięciem są uziemione niezależnie od sieci dystrybucyjnej

IT w tym układzie nie dochodzi do bezpośredniego połączenia części aktywnych układu sieci z ziemią, natomiast dostępne części przewodzące elementów instalacji są uziemione