Definice přepětí

Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.

Pulzní přepětí, jeho vznik a rozdělení

Pulzní přepětí je krátkodobé přepětí, trvající řádově nanosekundy až milisekundy. Patří me­zi nejvýraznější a nejškodlivější projevy elektromagnetické interference (rušivých vlivů) a ohrožuje zvláště elektronické zařízení obsahující polovodičové součásti.

Pulzní přepětí rozlišujeme podle původu na:

  • atmosférická přepětí (LEMP - Lighting ElektroMagnetic Pulse)
  • spínací přepětí (SEMP - Switching ElektroMagnetic Pulse)
  • přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny (ESD - ElektroStatic Discharge)
  • přepětí způsobená nukleárními výbuchy (NEMP-Nuclear ElektroMagnetic Pulse)

Atmosférická přepětí (LEMP)

Nejnebezpečnější přepětí bývá způsobeno především bouřkami, doprovázenými bleskovýmí výboji. Přepětí může nastat mezi fází a zemí, nebo mezi fázovými vodiči. Nejvíce se přepětí z bles­ku projevuje na venkovních vedeních a v úsecích nestíněných kabelů.

Příčinou vznikajících atmosférických přepětí může být:

  • přímý nebo blízký úder blesku do hromosvodu, kovové konstrukce, kabelu, ...
  • vzdálený úder blesku do venkovních vedení, způsobující vlny přepětí následující i po výboji mrak-mrak, nebo po úderu blesku v blízkosti vedení
  • vzdálený úder blesku svedený do země

Destruktivní účinek bleskového proudu je dán vysokou energií uvolněnou v krátkém okamžiku, což vytváří podmínky pro indukované napětí ve smyčkách, doprovázených nepříznivými změnami zemního odporu.

Spínací přepětí (SEMP)

Spínací přepětí jsou velmi četná přepětí, která se vyskytují v sítích nízkona­pěťo­vých i vysokonapěťových rozvodných sítích. Typicky bývají způsobována spínacími operacemi, zkraty nebo jinými příčinami, např. při zapínání a vypínání velkých zátěží, zejména induktivních, např. transformátorů nebo elektrických motorů, popř. i malých, domácích spotřebičů, např. chladniček, mrazniček, při zkratech v rozvodné síti apod.

Neviditelné a běžnými prostředky neměřitelné napěťové pulzy trvají pouze několik miliontin nebo tisícin sekundy, ale mohou způsobit zničení především elektronických zařízení, někdy do­kon­ce i zkrat a následný požár.