Dimenzování omezovačů přepětí

Omezovače přepětí se dimenzují podle konkrétního umístění v síti, v praxi to znamená, že se odlišuje ochrana např. vývodu vedení vůči ocraně přechodu vedení do kabelu či transformátoru. O dimenzování těchto ochranných prostředků rozhoduje projektant.

Volba provozního napětí Uc omezovačů

Provozní napětí, voltamérová charakteristika a všechny napěťové parametry omezovače jsou zá­vislé na výšce sloupce varistorů. Naopak volba provozního napětí Uc má zásadní vliv na veš­ke­ré napěťové parametry.
Nesprávná volba napětí Uc může mít značně negativní vliv na jeho funk­ci. Pokud se zvolí nízké Uc, bude ochranná hladina Ures a s ní i riziko poruchy chráněného zařízení příznivě nízké. Na druhé straně vzniká vyšší riziko tepelného namáhání vestavěných omezovačů dočasným přepětím, takže pravděpodobnost jejich poruchy bude vysoká.
Pokud se zvolí vysoké Uc, bude riziko poruchy omezovačů z důvodu dočasných přepětí bezvýznamné, ale vysoká ochranná hladina Ures bude znamenat vyšší pravděpodobnost zničení chráněných zařízení.
Správná volba trvalého napětí Uc omezovačů by měla znamenat optimální parametry ochrany, tedy vyváženého rizika spolehlivosti dodávky z obou příčin.
Parametry ochrany lze zlepšit připojováním omezovačů co nejblíže k chráněnému zařízení co nejkratšími propojovacími vodiči! Omezovače omezují přepětí na ochrannou hladinu omezovače Up. Tento parametr charakterizuje účinek přepěťové ochrany při omezování napětí na jeho svorkách, tato hodnota musí být větší než nejvyšší hodnota z měřených omezovacích napětí během aplikace impulzů určeného tvaru a vrcholové hodnoty. Dalším důležitým parametrem, uváděným v katalogu je reziduální (zbytkové) napětí Ures, cožje vrcholová hodnota napětí, která se objeví na svorkách omezovače při průchodu výbojového proudu.


Charakteristika ochrany NN a VN sítí proti přepětí

V distibučních sítích nn a vn s venkovními vedeními je nutné chránit zařízení zejména proti atmosférickým přepětím. Spínací přepětí dosahují podstatně nižších úrovní napětí a proudů než atmosférická.

V kabelových sítích bez připojených venkovních vedení jsou největší přepětí způsobená zkraty a/nebo spínáním.

Prvořadým úkolem ochranných opatření, která jsou ekonomicky zcela opodstatněná, je instalací svodičů přepětí chránit zařízení připojená k sítí nn (vn) před zničením atmosférickým přepětím a zároveň přiměřeným snížením přepětí v síti vytvořit podmínky pro ochranu celé instalace.

Zásady pro umísťování a připojování v sítích nn

Omezovače přepětí je možno použít v 1-fázových i 3-fázových sítích TNC, TNS, IT i TT. Typicky je jejich připojení prováděno mezi fázi a ochranný (zemnící) vodič PE (nebo PEN u sítí TNC v místě jeho uzemnění). V případě, že tento ochranný vodič není přístupný, je nutno použít vhodný tyčový zemnič s délkou alespoň 1 m. Při navrhování a provádění uzemnění se postupuje podle PNE 33 0000-1 a PNE 33 0000-7.
Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech se omezovače přepětí zapojené mezi fá­zo­vý vodič a vodič PEN neuzemňují.