Obecně platná pravidla pro připojování omezovačů vn

  1. Omezovače přepětí a zařízení, které má být chráněno, musí být uzemněny na společný systém uzemnění. Galvanické propojení mezi uzemňovacími svorkami ome­zovačů a uzemněním chráněného zařízení musí být co nejkratší.
  2. Celková délka vodičů a a b připojení omezovačů k chráněnému zařízení musí být co nejkratší.
  3. Vždy se doporučuje, aby vodič b byl co nejkratší, nebo alespoň kratší než vodič a.
  4. Pro připojování jsou vhodnější vodiče páskové než s kruhovým průřezem, protože při stejném průřezu mají páskové vodiče menší indukčnost a impulsní úbytky pře­pě­tí na nich jsou menší. Minimální průměr připojovacího vodiče je 16 mm2.

Při navrhování a provádění uzemnění se postupuje podle PNE 33 0000-1 a PNE 33 0000-8.

Instalace omezovačů přepětí je především prevencí proti možným škodám. Zdánlivě nemalé náklady na tyto ochrany bývají pouze zlomkem procenta pořizovací hodnoty chrá­ně­né techniky a nepatrnou částkou k možným škodám zaviněným výpadky a zničení technologického zařízení. Nechráněné elektrické rozvody, počítačové a datové sítě před­stavují vždy značné riziko pro jejich uživatele.

Jednopólové schéma ochrany s vyznačením úseků vodiče


Půdorys sítě uzemnění omezovačů u transformátoru


Připojení omezovačů k transformátoru

Připojení omezovače: (a) správné připojení, (b) nesprávné připojení