Svodiče přepětí SPB */10 AlFe **


SPB */10 AlFe ** 

na holá venkovní vedení

SPB */10AlFe ** - svodič přepětí na holá venkovní vedení podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. SPB nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. SPB lze připojit ke všem typům nadzemního vedení a vodičů. Na holá venkovní vedení se montuje pomocí nerezové svorky M8 a nerezové matky.

Označení SPB 0,280/10   AlFe ** SPB 0,440/10   AlFe ** SPB 0,500/10   AlFe ** SPB 0,660/10   AlFe **
Spec. dle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 a EN 61643-11 TYP 2
* Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 280 V AC / 350 V DC 440 V AC / 585 V DC 500 V AC / 670 V DC 660 V AC / 895 V DC
Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA
Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA
Napěťová ochranná hladina při IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV
Doba odezvy tA < 25 ns
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 80 °C
Pracovní poloha svislá s maximální odchylkou ± 45°
Krytí IP55
Jištění interním tepelným odpojovačem
Hmotnost m 248 g 255 g 270 g 290 g
**: délka a barva vodiče Katalogové číslo
100zž : 100 cm, zelenožlutý 90106 90100 90118 90112
100č : 100 cm, černý 90107 90101 90119 90113
80zž : 80 cm, zelenožlutý 90108 90102 90120 90114
80č : 80 cm, černý 90109 90103 90121 90115
65zž : 65 cm, zelenožlutý 90110 90104 90122 90116
65č : 65 cm, černý 90111 90105 90123 90117

SPB */10 AlFe * - na holé AlFe lano s nerezovou příchytkou a matkou.

Provedení a vlastnosti

Při trvalém provozním napětí prochází svodičem přepětí proud řádově stovek μA převážně kapacitního charakteru. Činná složka proudu je zanedbatelná. Při zvýšení napětí na svorkách svodiče přepětí přechází svodič přepětí plynule do vodivého stavu a omezuje všechny druhy přepětí. Čas odezvy je velmi malý (typicky 25 ns), takže svodič přepětí spolehlivě omezuje i strmé impulzy atmosférického přepětí. Svodič přepětí je tvořen plastovým pouzdrem s připojovacími přívody, vodotěsně uzavřeného a elektricky izolovaného varistoru zalitého v silikonovém kaučuku, tepelného odpojovače a signalizačního víčka ve spodní části pouzdra. Výhodou je i snadná montáž. Plast pouzdra je odolný vůči UV záření a klimatickým vlivům a je samozhášivý - třída V0. Připojovací šrouby a svorky jsou z nerezové oceli. Svodič přepětí je opatřen zemnícím kabelem s koncovkou, podle přání zákazníka barva zelenožlutá nebo černá, délka 0,65 m, 0,8 m nebo 1,0 m, nebo dle dohody se zákazníkem i jiné délky. Vestavěný odpojovač slouží k odpojení omezovače od sítě v případě jeho přetížení, které může nastat překročením mezních parametrů varistoru (pohlcení větší energie, např. dlouhodobým zvýšením provozního napětí nad UC, nebo velkým naindukovaným napětím od úderu blesku v nejbližším okolí). Max. proud varistoru je 100 kA, 4/10 μs. Při dvou po sobě následujících impulsech 65 kA, 4/10 μs může dosáhnout teplota varistoru hodnoty, při níž dochází k odpojení odpojovače. Odpojení je signalizováno odklopením červeného víčka svodiče přepětí ve spodní části pouzdra. Při průrazu varistoru (např. při překročení max. proudu strmým impulsem) může být zapouzdřený varistor vynesen z pouzdra zkratovým proudem, aniž by došlo k porušení nebo destrukci vnějšího pláště svodiče přepětí. Tím je zajištěno odpojení svodiče přepětí od sítě bez případného poškození okolních předmětů (mimo spodní časti) nebo přeskoku mezi přípojnicemi v rozvaděči. Signalizace odpojení je opět provedena odklopením víčka. Při použití izolované svorky zůstávají všechny části pod napětím dostatečně izolovány a chráněny proti dotyku.

Požadavky na přepravu, manipulaci a skladování

Svodiče přepětí jsou baleny jednotlivě do polyetylenového sáčku a přepravovány v nevratných kartonových krabicích. Jiné balení je možné po dohodě se zákazníkem. Svodiče přepětí se skladují v kartonech v krytých uzavřených skladech při teplotách -30°C až + 30°C. Hasícími prostředky mohou být pěna nebo voda. Při transportu je nutné dbát šetrné manipulace, aby nedocházelo k porušení kartonového obalu.

Vliv na prostředí

Při přepravě, manipulaci, skladování a používání výrobku neexistuje nebezpečí negativního ovlivnění životního prostředí. Likvidace poškozených výrobků se provádí vyvezením na skládku. Katalogové číslo odpadu je 07 02 99.