Svodiče přepětí SPB */10 S **


SPB */10 S ** 

na izolovaná venkovní vedení

SPB */10 S ** - svodič přepětí na izolovaná venkovní vedení podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče distribučních  transformátorů a snižují riziko poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. SPB lze připojit ke všem typům nadzemního vedení a vodičů, včetně izolovaného vedení, kam je dodáván s izolovanou propichovací svorkou. Spojení s izolovanou svorkou umožňuje připojit odbočovací vedení k chráněnému objektu a montáž i demontáž svodiče pod napětím, aniž by mohlo dojít k dotyku s živými částmi pod napětím.

Označení SPB 0,280/10 S ** SPB 0,440/10 S ** SPB 0,500/10 S ** SPB 0,660/10 S **
Spec. dle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 a EN 61643-11 TYP 2
* Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 280 V AC / 350 V DC 440 V AC / 585 V DC 500 V AC / 670 V DC 660 V AC / 895 V DC
Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA
Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA
Napěťová ochranná hladina při IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV
Doba odezvy tA < 25 ns
Pracovní teplota - 40 °C ÷ + 80 °C
Pracovní poloha svislá s maximální odchylkou ± 45°
Krytí IP55
Jištění interním tepelným odpojovačem
Hmotnost m 337 g 345 g 370 g 390 g
**: délka a barva vodiče Katalogové číslo
100zž : 100 cm, zelenožlutý 90156 90150 90190 90196
100č : 100 cm, černý 90157 90151 90191 90197
80zž : 80 cm, zelenožlutý 90158 90152 90192 90198
80č : 80 cm, černý 90159 90153 90193 90199
65zž : 65 cm, zelenožlutý 90160 90154 90194 90200
65č : 65 cm, černý 90161 90155 90195 90201

SPB */10 S * - na izolované vedení s izolovanou svorkou ENSTO SL 9. 22.

Provedení a vlastnosti

Při trvalém provozním napětí prochází svodičem přepětí proud řádově stovek μA převážně kapacitního charakteru. Činná složka proudu je zanedbatelná. Při zvýšení napětí na svorkách svodiče přepětí přechází svodič přepětí plynule do vodivého stavu a omezuje všechny druhy přepětí. Čas odezvy je velmi malý (typicky 25 ns), takže svodič přepětí spolehlivě omezuje i strmé impulzy atmosférického přepětí. Svodič přepětí je tvořen plastovým pouzdrem s připojovacími přívody, vodotěsně uzavřeného a elektricky izolovaného varistoru zalitého v silikonovém kaučuku, tepelného odpojovače a signalizačního víčka ve spodní části pouzdra. Výhodou je i snadná montáž. Plast pouzdra je odolný vůči UV záření a klimatickým vlivům a je samozhášivý - třída V0. Připojovací šrouby a svorky jsou z nerezové oceli. Svodič přepětí je opatřen zemnícím kabelem s koncovkou, podle přání zákazníka barva zelenožlutá nebo černá, délka 0,65 m, 0,8 m nebo 1,0 m, nebo dle dohody se zákazníkem i jiné délky. Vestavěný odpojovač slouží k odpojení omezovače od sítě v případě jeho přetížení, které může nastat překročením mezních parametrů varistoru (pohlcení větší energie, např. dlouhodobým zvýšením provozního napětí nad UC, nebo velkým naindukovaným napětím od úderu blesku v nejbližším okolí). Max. proud varistoru je 100 kA, 4/10 μs. Při dvou po sobě následujících impulsech 65 kA, 4/10 μs může dosáhnout teplota varistoru hodnoty, při níž dochází k odpojení odpojovače. Odpojení je signalizováno odklopením červeného víčka svodiče přepětí ve spodní části pouzdra. Při průrazu varistoru (např. při překročení max. proudu strmým impulsem) může být zapouzdřený varistor vynesen z pouzdra zkratovým proudem, aniž by došlo k porušení nebo destrukci vnějšího pláště svodiče přepětí. Tím je zajištěno odpojení svodiče přepětí od sítě bez případného poškození okolních předmětů (mimo spodní časti) nebo přeskoku mezi přípojnicemi v rozvaděči. Signalizace odpojení je opět provedena odklopením víčka. Při použití izolované svorky zůstávají všechny části pod napětím dostatečně izolovány a chráněny proti dotyku.

Požadavky na přepravu, manipulaci a skladování

Svodiče přepětí jsou baleny jednotlivě do polyetylenového sáčku a přepravovány v nevratných kartonových krabicích. Jiné balení je možné po dohodě se zákazníkem. Svodiče přepětí se skladují v kartonech v krytých uzavřených skladech při teplotách -30°C až + 30°C. Hasícími prostředky mohou být pěna nebo voda. Při transportu je nutné dbát šetrné manipulace, aby nedocházelo k porušení kartonového obalu.

Vliv na prostředí

Při přepravě, manipulaci, skladování a používání výrobku neexistuje nebezpečí negativního ovlivnění životního prostředí. Likvidace poškozených výrobků se provádí vyvezením na skládku. Katalogové číslo odpadu je 07 02 99.